به احترام دلم

دوشنبه 22 شهریور 1395

به احترام دلم


با واژه ها بیگانه ام ، نه با آن احساس که بتوانم  ابرازشان  کنم، نه نفسی مانده که بخواهم بیانشان کنم
هر چه دلم میگوید مینویسم ، آخرش جمله ای میشود که یا پایان دارد ، یا پایانی ندارد....
مینویسم تا ماندگار شود حرف های یک دل ، نه اینکه مثل یک قایق شکسته بنشیند بر گل....
با واژه ها بیگانه ام ، از دل مینویسم ، از دردهایش، حرفهایش ....
از گلایه ها ، آن دلتنگی و بهانه ها ، آن حرفهایی که نیاز است به گفتنش
تا نماند درونش ، که بسوزد ، بپوسد ، وتمام شود....
هر که آمد و گفت احساس نداری ، لبخندی زدم و در دل گفتم تو اصلا دل نداری...
دلم میخواهد در حال خودش باشد، کسی سر به سرش نگذارد ، تا بگوید هر چه میخواهد...
تا به آنچه میخواهد برسد ، آرامش ، آری به آرامش برسد....
و آنگاه آنچه از حرفهای دلم میماند ،مهم نیست چیست ، مهم این است که خالی میشود از همان گلایه ها ، همان بهانه ها ....
من هم به احترام دلم ، هر چه او گفت نوشتم ، نه برای اینکه کسی بخواند، برای اینکه دلم همیشه آرام بماند....

فهرست
مهدی لقمانی در فیس بوک

آرشیو متن های مهدی لقمانی
آخرین نوشته های دفتر عشق
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکننده های دفتر عشق